Konumunuzla ilgili içeriği görmek için farklı bir dil seçin:

İkinci el araçların teslimi için genel hüküm ve koşullar

1. Uygulama

Yazılı olarak aksi yönde mutabık kalınmadıkça niteliği ne olursa olsun Şirket tarafından satılacak herhangi bir ürünün (“Ürünler”) satışı veya tedariki için sunulan her bir teklif, fiyat teklifi, onay ve sözleşme bu Satış Koşullarına (“Koşullar”) tabi olacaktır. Ayrıca bu Koşullar, Şirket tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmediği sürece, basılı olsun ya da olmasın Müşteri tarafından önerilebilecek tüm maddeleri geçersiz kılar.

2. Kabul Etme


Tüm fiyat teklifleri, Müşteri siparişi alındıktan sonra Şirket tarafından onaya tabi olup, bu tür bir yazılı onay verilmediği sürece (veya Müşterinin siparişi başka herhangi bir yolla kabul edilmediği sürece) hiçbir sözleşme geçerlilik kazanmaz. Kabul edilen her bir sipariş, ayrı bir sözleşmedir. Bir teklif sunulduğunda, yalnızca Şirketin yazılı onayıyla ve Şirketin kayba uğramasını önleyecek şartlarda iptal edilebilir. Ürünlerin fiyatı, bu belgelerde belirtilen fiyat olup, temel ürün ambalajının fiyatıdır, ancak sigorta, navlun, AB'den ithalat vergileri ve diğer maliyetler ürün fiyatına dahil değildir. Birleşik Krallık’a ithal edilen ürünler için Brexit teslimat gecikmelerine, ek taşıma maliyetlerine ve ürünler için ithalat vergilerine neden olabilir. Şirket, Birleşik Krallık’a ithal edilen ürünlerle ilgili, teslimat sürelerine göre sipariş/sözleşmelerde ve buna bağlı olarak taşıma ve vergi maliyetlerinde, bu koşullara bağlı olarak oluşan etkiler ölçüsünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3. 
Ödeme Fiyatları ve Ürün Spesifikasyonları

Şirketin onayıyla aksi belirtilmedikçe, ödeme işlemi Teslimat öncesinde banka havalesi yoluyla (yukarıda madde 4’te belirtilen şekilde) gerçekleşecektir. Katma Değer Vergisi geçerli olan durumlarda, tüm faturalarda ayrı olarak gösterilecektir. Ödeme zamanı çok önemlidir. Belirtilen fiyatlar liste fiyatlarıdır veya ticari indirime tabidir ve ön bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Fiyatlar ayrıca ithal ürünler, vergiler ve hammaddelerdeki fiyat artışları veya kur dalgalanmalarından dolayı oluşan beklenmedik maliyet artışlarından dolayı da ön bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Fiyatları ve ürün özelliklerini dikkatlice kontrol ederiz, ancak zaman zaman hatalar meydana gelebilir, dolayısıyla hem fiyatları hem de ürün özelliklerini ön bildirimde bulunmadan değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Müşterilere verilen fiyatlardaki hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmeyiz. Resim ile ürün arasında bazı farklılıklar meydana gelebilir. Listede yer alan bazı ürünler stok ürünleri olmayabilir.

4. Teslimat

A. Teslimat Şirket tesislerinde FCA olacaktır. Bu durum Şirketin onayıyla aksi belirtilmedikçe geçerlidir. Incoterms 2010 geçerlidir
B. Şirketin yazılı olarak kabul etmesi halinde, Şirket Müşteriye veya Müşterinin siparişine göre masrafları ve riski Müşteriye ait olacak şekilde sevkıyatı organize edecektir. Özel olarak aksi belirtilmedikçe, Şirketin bu şekilde organizasyon gerçekleştirmesi durumunda, sevkiyat ve teslimat Şirket tesislerinde FCA olacaktır.
C. Şirket tarafından sunulan her tür tarih ve saat yalnızca en iyi tahminden ibaret olup, Şirket, teklif edilen süre içinde teslimatın yapılmamasından veya herhangi bir gecikmenin sonuçlarından sorumlu değildir.
D. Müşterinin, Ürünlerin teslimata hazır olduğu konusunda bilgilendirdiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde Müşterinin Ürünleri teslim almaması durumunda, Şirket, bu Sözleşme Müşteri tarafından ihlal edilmiş kabul edebilir (bu durumda ödenmiş olan her tür depozito iade edilmeyecektir) ve bu durum Müşterinin kusuru nedeniyle Şirketin uğrayabileceği her tür zarardan dolayı Şirketin bu tür Masrafları Müşteriden tazmin etme hakkına halel getirmeyecektir.

5. Risk

Aşağıdaki hükümler, Sözleşme kapsamında Şirketin Müşteriye tedarik etmeyi kabul ettiği tüm ürünler için geçerlidir. Şirketin, Müşterinin bu hükümlere eksiksiz olarak uymasını sağlayamaması, Şirketin bu hükümlerden feragat ettiği anlamına gelmez ve Sözleşmenin feshedilmesi, Şirketin bu paragraf altındaki haklarına halel getirmez veya bu hakları ortadan kaldırmaz.

A.  4. Koşullar uyarınca, teslim edildikleri andan itibaren ürünler ile ilgili riskler Müşteriye ait olacaktır.
B.  Ürünler teslim alındığı andan itibaren Müşteri ürünleri yalnızca Şirket adına emaneten bulunduracak ve ürünlerin satınalma fiyatı eksiksiz olarak Şirkete ödenene kadar, ürünler Şirketin mülkiyetinde olacaktır. Ürünlerin satınalma fiyatı eksiksiz olarak ödenene kadar Şirket, ürünleri veya ürünlerin herhangi bir kısmını geri alma hakkına sahip olacaktır ve Şirket çalışanları ve acenteleri, bu haklarını kullanmak amacıyla Müşterinin tesislerine veya ürünlerin bulunduğu başka herhangi bir yere uygun nakliye araçları ile gidebilirler.
C. Müşteri riskin kendisine ait olmaya başladığı tarihten itibaren ürünlerle ilgili uygun her tür sigorta işlemini gerçekleştirecektir. Ürünlerin mülkiyeti hala Şirkete aitken herhangi bir kayıp veya hasar oluşması durumunda Müşteri sigortadan gerekli ödemeyi tahsil eder etmez, kaybolan veya hasar gören ürünlerin satın alma fiyatının tamamından, daha önce ödeme yapılan tutar düşüldükten sonra kalan tutarı Şirkete havale edecek ve bu tutarı havale edene kadar, Şirket adına yediemin ve vekil olarak tutacaktır.

6. Garanti


A. Teslimat tarihinden itibaren 365 gün veya 1800 saatlik kullanım süresinin ardından (hangisi daha önce gerçekleşirse) Şirket tarafından üretilen herhangi bir Üründe veya Ürünlerin bir kısmında malzeme veya işçilik kusurundan kaynaklanan herhangi bir kusur tespit edilir ve bu kusur tespit edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Şirkete yazılı olarak bildirilirse, Şirket işbu Garanti kapsamında kusurlu kısmı onaracak veya kendi tercihine bağlı olarak ücretsiz olarak (kusurlu Ürün ile ilgili navlun, nakliye, posta ücreti ve diğer masrafların Müşteri tarafından karşılanması şartıyla) uygun bir yedek parça sunacaktır. İ.  Bu durum aşağıdaki kusurlar için geçerli değildir:
(a) Şirket tarafından üretilmeyen ve yalnızca açık teminat veya üretici tarafından sunulan garanti ile satılan lastikler, elektrikli tertibatlar, aksesuarlar ve şirket tarafından üretilmemiş diğer ürünler.
(b) Aşınma ve yıpranma, kötü kullanım, yanlış kullanım, ihmal, aşırı yükleme veya uygun bakım yapılmamasından kaynaklanan kusurlar.
(c) Şirketin önerilerine uygun olmayan herhangi bir ekipmanın monte edilmesinden kaynaklı olarak meydana gelen kusurlar. ii. Nakliye sırasında meydana gelen veya kaza veya herhangi bir saldırı nedeniyle meydana gelen hasarlar için geçerli değildir. iii. Ürünlerin kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılması veya Ürünlerin   Şirket talimatlarına uygun olarak kullanılmaması veya herhangi bir tanıtım plakası, çalışma saati sayacı numara veya işaretinin kaldırılması, kırılması veya bunlara müdahale edilmesi durumunda bu garanti geçerliliğini yitirecektir.

B. Bu garanti, Müşteri ile sınırlı olup Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden yazılı izin alarak, garantinin süresi dolmamış herhangi bir kısmının ikinci bir tarafa devredilmesine izin verebilir. C. (A) kapsamında bir değişiklik veya parça değiştirme uygulandığında, işbu garantinin tüm şartları, yalnızca kusurlu parçayı kapsayan orijinal garanti süresinin geriye kalan kısmı ve söz konusu parça için geçerli olacaktır. D. Tüketici herhangi bir işlem yaptığında, 1976 Tarihli (değiştirilmiş) Müşteri İşlemlerinde (Beyannamelerle İlgili Kısıtlamalar) tanımlandığı üzere, işbu koşul 8’deki hiçbir hüküm Müşterinin yasal haklarını etkilemez.

7. İstisnalar

A. Bu Koşullarda açıkça belirtilmedikçe, Şirket, Ürünlerden kaynaklanan veya Ürünlerle bağlantılı olarak Şirketin veya onun çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmali veya kasıtlı temerrüdüne bağlı olsun ya da olmasın, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Açık veya zımni, yasal veya başka her tür koşul, garanti veya diğer şartlar işbu koşullara kesinlikle dahil değildir, ancak işbu alt maddede yer alan hükümlerin hiçbiri Şirketin veya onun çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma ile ilgili Şirketin herhangi bir sorumluluğunu ortadan kaldırmaz veya azaltmaz.
B. İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm i. Şirket unvanına ilişkin zımni taahhütlerin ihlaline ilişkin herhangi bir yükümlülüğü ortadan kaldırmaz veya azaltmaz ii. Müşterinin 1977 tarihli Adil Olmayan Sözleşme Koşulları Yasası kapsamında tüketici olarak işlem yaptığı durumlarda, Ürünlerin tanım veya numuneye uygunluğu veya bunların kalitesi veya belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili zımni taahhütlerinin ihlaline ilişkin Şirketin herhangi bir sorumluluğu ortadan kalkmaz veya azalmaz.
C. Müşteri, Şirket'i herhangi bir kişi, firma veya şirketin uğrayabileceği her tür hasar veya yaralanmalara ve Sözleşme kapsamında satılan Ürünlerle ilgili olarak Şirket'in sorumlu olabileceği tüm işlemlere, maliyetlere ve harcamalara karşı, işbu Sözleşmede açıkça kabul edilen Koşullar dışında tazmin edecektir.

8. İhlal ve Müşterinin İflası

Müşterinin Şirkete karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birinin temerrüde düşmesi veya herhangi bir şekilde ihlal edilmesi veya Müşteriye herhangi bir baskı veya yaptırım uygulanması veya Müşterinin alacaklıları ile ilgili anlaşma veya konkordato için herhangi bir müzakereye girmesi veya herhangi bir fiilde bulunulması, iflas ile ilgili her tür eylemde veya müşteriye karşı iflas dilekçesi verilmesi durumunda veya Müşteri tüzel kişi ise, Müşterinin tasfiyesi için herhangi bir karar teklifi verilmesi veya dilekçe sunulması durumunda veya Müşterinin malvarlığının veya bir taahhüdünün veya bunların herhangi bir parçası için bir temsilci atanması durumunda, Şirket kendi ileri sürebileceği veya kullanabileceği diğer herhangi bir hakka halel getirmeksizin, o sırada geçerli olan herhangi bir sözleşmede derhal belirleyici hakka sahip olacaktır.

9. Mücbir Sebep


A. Şirket, Müşteri'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinin burada tanımlanan mücbir sebepler nedeniyle engellenmesi veya gecikmesi durumunda Müşteriye karşı sorumlu olmaz ve bu tür bir mücbir sebebin meydana gelmesi halinde Şirket, sözleşmenin ifa süresini en az bu nedenle kaybedilen süre kadar uzatmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmenin şartlarını herhangi bir yükümlülük altına girmeden iptal edebilir veya değiştirebilir.
B. Bu Koşul'da belirtilen mücbir sebep, Şirketin kontrolü dışındaki herhangi bir durum anlamına gelir ve (yukarıdaki hükümlerin genel anlamını kısıtlamaksızın) şunları içerir:
i. Ayaklanmalar, iç karışıklıklar, savaş, isyan, ulusal veya uluslararası acil durum.
ii. Doğal nedenler, seller, yangınlar veya patlamalar nedeniyle meydana gelen yıkım veya hasarlar.
iii. Her tür yerel, ulusal veya uluslararası yetki emri.
iv. Grevler, lokavtlar veya diğer iş anlaşmazlıkları.
v. İşgücü, ekipman, malzeme veya sarf malzemesi eksikliği veya makine arızaları.
vi. Nedeni ne olursa olsun sevkiyat ve nakliyedeki gecikmeler.

10. Devredilememe

Müşteri, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın, bu Koşulların veya bu Koşulların bir parçasını oluşturduğu Şirket ile düzenlenmiş herhangi bir sözleşmenin sağladığı hiçbir menfaati devredemez veya bunlardan herhangi bir şekilde vazgeçemez.

11. Bildirim Hizmeti

İşbu Koşullar kapsamında yapılması gereken her tür bildirim bir limited şirketin kayıtlı ofisine iadeli taahhütlü olarak iletilmiş veya başka herhangi bir kişiye yine iadeli taahhütlü olarak bilinen son adresine iletilmişse, bildirim gerçekleştirilmiş sayılır. Postayla gönderilen her tür bildirim, postaya verildikten kırk sekiz saat sonra tebliğ edilmiş sayılır.

12. Geçerli Hukuk

Bu Koşulların geçerli olduğu her tür sözleşme, her yönüyle İngiltere'deki yasalara tabidir.

13. Faiz Giderleri

Şirket, şartların ihlal edildiği durumlarda, gerçekleştirilmesi gereken ödemeler için faiz uygulama hakkını saklı tutar. Aylık %2 1/2 faiz uygulanacak olup, faiz tutarı günlük olarak hesaplanacaktır.